Tanulmányok


                          

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Aktuális
 

Honlap
Életrajzom
Könyveim
Könyvrészek
Könyvbemutatók
Tanulmányok
Cikkek
Előadások
Interjúk
Bemutatók
Aktuális

 

Válogatott tanulmányok 

 

Töprengés a pszichológia elméleti és gyakorlati kérdéseiről

Miért nem látjuk előre a társadalmi változásokat?

Nemcsak a politikusokat, de a pszichológusokat és a társadalomtudósokat is meglepte a kommunista rendszer összeomlása.  A lélek tudorai azóta is tanácstalanok, egyre kevésbé tudnak kiigazodni az emberek irracionális lelkivilágán, ezért sértettségükben mind jobban visszahúzódnak és bezárkóznak tudományuk ezoterikus világába. De a szociológusok sem tudtak a rendszerváltás okaira vonatkozóan egyértelmű magyarázattal szolgálni, még kevésbé képesek értelmezni azt a kudarchalmazt, ami rendszerváltás néven a posztkommunista országok nyakába szakadt...

Az élet mint absztrakció

Pszichológiai szemlélődés a tudomány határterületein

Vannak kérdések, amelyekre minden ember megpróbál választ keresni magában. Ezek általában olyan kérdések, amelyeket naponta néha többször újra kell gondolnunk, anélkül, hogy megnyugtató választ találnánk rájuk. Mi az ember? Mi a lélek? Miért vagyunk a világon? Mivé válunk? Hagyunk-e magunk után valamilyen nyomot?...  

Őrzők a strázsán

Sokáig azt hittem, hogy két külön világban élünk, te a „baloldalon”, én meg vele szemben a másikon, azaz a jobboldalon állnék, ámde ez így nem stimmel valahogyan. Neked könnyebb dolgod van az önbesorolással, hiszen következetesen baloldalinak vallod magad. Tiszta sor...

Magyar-magyar viszonyok

Pszichológiai sajátosságok vagy politikai játszmák?

Annak, aki a határon túli magyar kisebbségek ügyét a szívén viseli, nem kis csalódással kell tudomásul vennie, hogy a rendszerváltás óta – immáron tizenhárom éve –  a kisebbségi kérdés rendezése terén semmilyen érdemi előrelépés nem történt. Bár haladás nincs, a magyar politikai élet szereplői mégis elégedetten dörzsölik tenyerüket, legalábbis úgy tesznek, mintha az EU csatlakozás küszöbén e téren minden a legnagyobb rendjén lenne. Talán meg is feledkeznénk az egész csődtömegről, ha ezt a visszásságot, más magyar anomáliákkal együtt, néhány értelmiségi olykor itt-ott szóvá nem teszi....

Az etnikai közösségek helyzetének alakulása a rendszerváltást követően

1990 körül nagyot fordult a világ, amely új távlatokat és lehetőségeket nyitott meg a térség népei számára, másrészt új kihívásokat és veszélyeket idézett fel. A társadalmi-gazdasági válság elmélyülésével, az államháztartás hiánya miatt, mind kevesebb pénz jutott az oktatásra, művelődésre, ami nemzetiségi, vallási és egyéb ellentétek kiéleződéséhez vezetett...

A társas kapcsolatok alakulása többnemzetiségű környezetben

Az egyén szociális kapcsolatai révén kerül kapcsolatba másokkal. Ezeknek a kapcsolatoknak kettős funkciójuk van. Társas kapcsolataink jelentik azt a köldökzsinórt, amely révén a társadalom vérkeringéséhez kapcsolódunk, ugyanakkor szerves részét képezik annak a társadalmi hálózatnak, amely személyes viszonyainkat más szociális egységekkel összekapcsolja...

Vajdasági jövőkép

Mit várnak az itt élő emberek a jövőtől? Hogyan ítélik meg lakóhelyük, nemzeti közösségük és az ország jövőbeli kilátásait? Borúlátóan vagy bizakodóan tekintenek-e saját jövőjükre?

A jövővel kapcsolatos kérdések mindig foglalkoztatták az embereket. Vannak korok, helyzetek, amelyekre a bizakodás jellemző. Az emberek többsége úgy érzi, hogy munkájával fontos feladatot lát el, az általános boldogulást szolgálja, s helytállása, küzdelme révén hozzájárul a földi élet jobbításához...

"Újból itthon"

Az európai integráció és a térség fejlődése

Újból itthon vagyunk Európában - jelentette ki Medgyessy Péter magyar miniszterelnök, miután lezárultak a koppenhágai csatlakozási tárgyalások. Európa egységének helyreállítása és Magyarország jövője szempontjából csakugyan fontos döntés született 2002. december közepén. A vasfüggöny nemsokára a múlté....

Hasonlóságok és különbségek

A társadalmi problémák súlyosságának megítélése Vajdaságban a szerbek és magyarok körében

Az etnocentrikus gondolkodás sokkal inkább a szerbek sajátja, amennyiben több jogot vindikálnak maguknak, mint amennyit más népeknek megengednek. Erre engednek következtetni a nyelvhasználattal és a kisebbségeket érintő kérdésekkel kapcsolatos más közvélemény-kutatások eredményei is....

A pszichológia jövőképe

Beszélhetünk-e fenntartható társadalmi fejlődésről?

A jövővel kapcsolatos jóslatok általában azzal a mentegetőzéssel kezdődnek, hogy a "rohamosan fejlődő társadalmakban" nehéz ezt meg azt megjósolni. A jövőt fürkésző látnokok csakugyan nehéz feladatra vállalkoznak, ennek a nehézségnek azonban semmi köze a társadalom állítólagos "rohamos fejlődéséhez". Már csak azért sem, mert az, amit társadalomnak nevezünk, az emberi viszonyok összessége, sem "rohamosan", sem lassan nem fejlődik...

Önazonosságunk útvesztői

Kevés izgalmasabb kutatási téma kínálkozik ma egy pszichológus számára az identitásnál, különösképpen a nemzeti identitás vizsgálatánál. A modernkor embere ugyanis nemzettudatában erősen frusztrált: talán sehol annyi kétség, zavar, elhallgatás, csúsztatás, mellébeszélés, mint az életnek ebben a vonatkozásában.

Ki menti meg az enyészettől a kisebbségeket?

A humor mentális szerepéről és közösségszervező erejéről

Közismert, hogy a magyar melankolikus természetű. Mindannyian folyton kesergünk valamin, mintha a rossz kedélyállapot kötelező lenne. Nemcsak az éltesebb korosztály kedélytelen, nemzetünk színe-virága is ezeregy okot talál rá, hogy búnak eressze a fejét. A nyomott hangulat aztán az évek folyamán komoly depresszióvá mélyül, ezért van közöttünk annyi depressziós lelki beteg...

Délvidéki Magyar Szellemi Műhely

A tóthfalusi Logos stratégiakutató és fejlesztési intézetet

hozott létre

A globális folyamatok mögött is lokális érdekek, lokális törekvések, lokális tudás rejlik, egyik nagyobb súllyal, a másik kisebbel. Nekünk azon nem kell lennünk, hogy súlyunk és szerepünk felértékelődjön, és lehetőségeinkhez mérten részt vegyünk a világfolyamat alakulásának egészében...

Nyolcvan év kisebbségben

Történelmi visszapillantás

Az 1919. szeptember 10-én Saint Germain en-Layes-ban aláírt békeszerződés kijelölte az újonnan létrehozott ország, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (SHS) határait. Az egykori Magyar Királyságból - a horvát területeket figyelmen kívül hagyva, amelyek 1.102-től Magyarországhoz tartoztak - 210.031 négyzetkilométert csatoltak el egy tollvonással, figyelmen kívül hagyva az elcsatolt területeken élő népek számarányát és akaratát....

A magyar pokol

avagy hat tétel a Magyarok Világszövetségéről

A május végén megtartott tisztújító küldöttgyűléstől sokan azt remélték, hogy végre sor kerül a világszövetség teljes átalakítására. Hogy a Magyarországon bejegyzett több ezer civil szervezet egyikéből sikerül egy történelmi szerepet betöltő, a 15 millió magyart jogszerűen képviselő, a nemzet egészét lendületbe hozó szervezetet létrehozni...

A magyarság szellemi, lelki állapotáról 

Sorskérdések

Első hallásra talán kissé patetikusnak tűnik a cím, hiszen hogy jön ma valaki ahhoz, hogy holmi sorskérdésekről beszéljen, ráadásul magyar sorskérdésekről, egy olyan világban, amelyben a szavak csupán arra jók, hogy eltereljék figyelmet magunkról, életünkről, helyzetünkről, problémáinkról; hogy elringassanak bennünket: ne gondoljunk semmire, ne tudjuk magunkat senkinek és semminek. Illetve, hogy úgy érezzünk, úgy gondolkozzunk, ahogyan az másoknak tetsző. Úgy szóljunk és beszéljünk, ahogyan azt a modern kor varázslói előírják nekünk, ahogyan azt ők dörgik, suttogják, énekelik a fülünkbe naphosszat szüntelenül...

Költözési szándék

Régiókutatás

Az Európa Tanács támogatásával az elmúlt években komplex felmérés készült a Maros-Tisza régió térségében, a Bánságban, Csongrád megyében és vajdaságban... A régió lakóit nagyfokú mobilitási készség jellemzi. Négy személy közül három elköltözne, bárhová, ahol javulnának élet- és munkakörülményei, elsősorban azonban a tengeren túlra. Ez a nagyfokú költözési szándék felettébb elgondolkodtató, s talán ez jelenti az egyik legnagyobb problémát a régió jövője szempontjából.

A civil szektor

Az önkéntes munka mítosza

Az emberek körében makacsul tartja magát az a hiedelem, hogy a társadalomnak van egy olyan szférája, amelyben az emberi magatartás mozgatórugói mások, mint egyebütt. Nevezetesen, hogy a magáncsoportok, magántársulások működését szabályozó elvek különböznek azoktól az elvektől, amelyek az állami szférára vagy a gazdasági életre jellemzőek. A döntő különbség abban rejlik, mondják, hogy az emberek az ún. civil szférában - különböző alapítványokban, szervezetekben, egyesületekben - hajlandóak önkéntesen, pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül végezni olyan munkát, amelyért a piacon tevékenykedő vállalatok, cégek, vagy az állami hivatalok komoly ellenértéket számolnak el.

Perben a Teremtővel

Carl Gustav Jung: Válasz Jób könyvére

A vallási kijelentések és élmények olyan lelki hitvallások, amelyek végső soron tudattalan folyamatokon nyugszanak. A tudattalan folyamatok közvetlenül nem érzékelhetőek vagy észlelhetőek, a tudat azonban közvetíteni tudja számunkra, szemléletes formákká alakíthatja. A tudattalan olyan képekkel és képzetekkel dolgozik, amelyek az idők során sokféleképpen módosultak. Jung szerint ilyen Isten fogalma is, amely az idők során sokféle változáson ment át. 

A tudat és lelkiállapot nyelvi vetületéről

A nyelv és a tudat problémája régebbi keletű, mint maga a pszichológia tudománya. A pszichológia megjelenése sem vezetett ezen a téren gyors és látványos eredményekhez. Olyannyira nem, hogy a gondolkodás és a beszéd, a tudat és a lelkiállapot viszonya ma is az egyik legkevésbé kidolgozott, legtalányosabb kérdése a lélektannak.

Töprengések az emberi lélekről

A harmadik évezred küszöbén

Sokan úgy gondolják, hogy az ezredfordulóval az emberiség fontos történelmi válaszúthoz érkezik. Amint a XX. század lezárul, és négyszáz-valahány nap múlva az óra elüti az éjféli tizenkettőt, új szakasz kezdődik az emberiség életében, amely gyökeres változást jelent az eddigiekhez képest. Egyes előrejelzések szerint ez a változás annyira különbözik évszázadunk korábbi évtizedeitől, mint a füves puszták különböztek a barlangoktól, vagy a letelepült falvak a nomád törzsek életétől.

 

Az irigység hálójában

Az evolúció zsákutcái

A jellemvonások és az emberek viselkedésében szerepet játszó társadalmi folyamatok vizsgálatának viszonylag kevés figyelmet szentel a pszichológia. Különösen azokról a negatív személyi tulajdonságokról esik kevés szó, amelyek a társadalmi együttélési viszonyokból következnek, ugyanakkor erkölcsi és vallási normákba ütköznek Jelen vannak, tönkretehetik az életünket, megakadályozhatják az embert szabad fejlődésében, mégis úgy teszünk, mintha nem léteznének vagy nem lenne különösebb jelentőségük...

 

A tudás határai

Az igazság mindig utólag válik nyilvánvalóvá

Az egyetemes emberi gondolkodás évezredes története nemcsak az ismeretek gyarapodását jelenti, hanem - ahogyan azt benedek István írja A tudás útja c. könyvében - az előítéletek levetkőzését is. Az új felismerések és tapasztalatok lerombolják a régi tanokat, hiedelmeket, egyre érthetőbbé válik a világmindenség, miközben a régi hiedelemrendszer meggyengülésével ugyanakkor az ember helyét, szerepét, az élet célját és mibenlétét illetően egyre nagyobb a zavarodottság bennünk...

 

A bánsági régió önképe az ezredfordulón

Milyennek látjuk magunkat? Milyennek látnak bennünket mások?

A cigányok egyöntetű és csaknem teljesen elmarasztaló megítélése arra enged következtetni, hogy etnikai jellegű konfliktusok kiéleződéséről legfeljebb velük kapcsolatban lehet tartani. A cigányok beilleszkedése regionális probléma, tehát nem egyik vagy másik nép és a cigányok konfliktusveszélyéről van szó. A kérdés azonban korántsem megoldhatatlan, elsősorban maguknak a cigányoknak köszönhetően, akik más népeket illetően messzemenően értékelik azokat a pozitív tulajdonságokat, amelyeket a saját fajtásukból hiányolnak...

 

A csoportos gonoszság

Hogyan lehetséges az, hogy tiszteletre méltó emberek, akik egyénileg példamutató módon viselkednek, valamely tömeg tagjaként könnyen kaphatóvá válnak mindenre, olykor iszonyú gonoszságokat is képesek elkövetni? Ez a magatartásváltozás nyilvánvalóan tömeglélektani sajátosságokkal magyarázható. Amikor bizonyos számú ember valamilyen célból egyesül, az együttlét tényéből új lélektani helyzet áll elő, amely megváltoztatja az emberek gondolkodásmódját, érzelmi beállítódását, viselkedését...

A Sátán és az emberi természet

Földi paradicsom csak ott lehet, mondja Füst Milán, ahol pokol is van. Azok, akik ma jó barátaink, és kedves arcukat mutatják felénk, holnap lehet, hogy ellenségeinkké válnak, és képesek a legnagyobb szörnyűséget elkövetni ellenünk. Mindez magunkra is vonatkoztatható. Hol a jó, hol a gonosz kerekedik felül bennünk, mindkettő ott tanyázik lelkünkben, és a körülményektől függően hol ez, hol amaz kerekedik felül...

A Gonosz pszichoszindrómája

Milyenek a gonosz emberek? Miben különböznek másoktól? Hol tanyáznak? Miről lehet felismerni őket? És hogyan viszonyuljunk hozzájuk?

Télnek idején a földműves hidegtől megmeredt kígyót talált. Megkönyörült rajta, felvette, és keblébe dugta. A kígyó, miután megmelegedett, visszanyerte természetét, rácsapott, és megölte jótevőjét. Ez haldokolva így szült: Méltán szenvedek, részvétet éreztem egy gonosz iránt. (Aiszóposz)...

Mítoszok és kultúrák

A világkép pszichológiai szerepe az emberi közösségek életében

Fontosságában az evolúció valamennyi egymást követő korszaka között a gondolat megszületése volt az egyetlen, ami nagyságrendben összehasonlítható a Föld létrejöttével vagy az élet megjelenésével - írja Teilhard de Chardin Az emberi jelenség című könyvében. Az a körülmény, hogy a gondolkodás képessé tette az embereket arra, hogy új felismerésekre jussanak, ismereteiket tárolják ps kicseréljék egymással, planetáris jelentőségű változáshoz vezetett....

Jézus kínszenvedése

A bűnbakképzés társadalomlélektani háttere

Amikor Jézust a katonák elfogták és megkötözték a Getsemáne-kertben, a tanítványok elmenekültek, a dorongokkal felfegyverzett, felizgatott tömeg pedig zajongva a Megváltó vérét követelte. Köztudomású, hogy a helytartó, mivel tudta, hogy Jézust árulás és irigység adta kézre, megpróbálta őt szabadon engedni. Pontosabban - és ez a történet szempontjából rendkívül lényeges - a sokaságra bízta a döntést.

A hatalom igézetében

C. G. Jung a diktátorok lelki alkatáról

A hatalom természetére vonatkozóan Jung a primitív társadalmakban keres szemléltető példákat. Ezekben a társadalmakban a hatalom megszerzésének és gyakorlásának az útja-módja ugyanis eléggé világos, jól körülhatárolt. Jung szerint a törzsi társadalomban a hatalom két típusa létezett. Az egyik a törzsfőnök, aki testi felépítésénél fogva volt erősebb, hatalmasabb, mint riválisai. A másik a sámán, aki testileg ugyan nem volt erős, de hatalmassá tette őt az az erő, amelyet az emberek tulajdonítottak neki...

A magyar kisebbségpolitika bukása

Az 1997-es szerbiai választások tanulságai

A kétmillió albán között egy sem akadt, aki vállalta volna, hogy szerb pártok színeiben induljon. Nem így a magyarok! A koszovói albánokkal ellentétben a vajdasági magyarok a politikában mindenre kaphatóak, nemzeti hovatartozásuk nem kötelezi őket semmire. Ott találni őket minden szerb pártban, legfőképpen a hatalmi pártkoalícióban....

A csoporthelyzet csapdái

Tömeglélektani jelenségek

Vajon mi történik pszichológiai szempontból, ha az emberek meghatározott célból összegyűlnek, társaságot hoznak létre? Származik-e valamilyen többlet a szervezetből, a másikkal való együttlétből? Okosabbak, kreatívabbak, intelligensebbek vagyunk-e együtt, mint amilyenek vagyunk külön-külön? A meghatározott célok érdekében történő társulások a szándékoknak megfelelően létrehoznak-e valamilyen új szellemi minőséget? Megsokszorozza-e erőnket az együttles fellépés? Eredményesebbé tesz-e bennünket?

Az emberi gonoszság lélektanáról

Aki hosszabb időn át lelki betegek gyógyításával foglalkozik, előbb-utóbb ráébred arra a felismerésre, hogy néha maga a gonoszság az, ami megjelenik előtte betegség kórképében. Ilyenkor az emberi lélek rejtelmei mintha egy pillanatra más megvilágításba kerülnének. A terapeuta úgy érzi, hogy a különféle tünetek csak paravánként szolgálnak a gonoszság számára, így próbálja meg átverni az embereket, beleértve őt magát is...

Nemzeti tulajdonságok

Hogyan vélekednek magukról és egymásról a régió népei?

Saját mércéik szerint a szerbek is jó véleménnyel vannak a magyarokról, amennyiben azokat önmaguknál szorgalmasabbnak, fegyelmezettebbnek és kulturáltabbnak tartják. Az összetartást és a becsületet viszont éppoly kevesen tartják jellemzőnek a magyarokra, mint a szerbekre. Két tulajdonság mentén tapasztalható jelentős hiányérzet a szerbek részéről. Kevéssé tartják a magyarokat nyíltnak és barátságosnak....

Helyzetelemzés a vajdasági magyarságról

Hét évvel ezelőtt, az első szerbiai választásokon 132 726-an szavaztak a VMDK-ra. A szervezet nyolc mandátumot szerzett, a támogatását élvező Vajdasági Horvátok Demokratikus szövetsége pedig egyet, így összesen kilenc képviselőnk volt a köztársasági parlamentben. Az 1992 végén megtartott választásokon 279 665 magyar szavazópolgár közül 140 825 szavazott a VMDK-ra, így ismét kilenc parlamenti képviselőnk lett a köztársasági törvényhozásban. Ez volt az érdekszerveződés fénykora...

Önámítás nélkül

A délvidéki magyarság lehetőségei

A vajdasági magyarságon belül eddig még semmiféle egyetértés sem jött létre a közjót és  annak elérési módozatait illetően. Ennek kapcsán felmerül a kérdés: egyáltalán van-e a vajdasági magyarságnak valamilyen közösségi érdeke? összefűz-e bennünket valamilyen közös érdek azon túlmenően, hogy kisebbségiként egy cipőben járunk valamennyien?...

Régiókutatás

Beszámoló egy összehasonlító vizsgálatról

Romatanulmány

Az Európához való kötődés intenzitása meglepően magas értékeket mutat a régió mindhárom országában, s csaknem valamennyi népnél. Ez alól a vajdasági magyarok és szerbek, illetve a cigányok képeznek kivételt...

Vajdasági magyar pártpreferenciák

Politikai törésvonalak a vajdasági magyarság körében

Az 1994-es pártszakadásig a vajdasági magyarság politikájára a VMDK masszív dominanciája volt jellemző. A VMSZ megalakulását követően a politikai közéletben éles törésvonal keletkezett, ami megosztotta a vajdasági magyarságot. Közvetlenül a pártszakadást követően egy ideig a VMDK szimpatizánsok voltak többségben, a VMSZ azonban hihetetlen gyorsasággal növelte befolyását a vajdasági magyarság körében...

Kollektivizmus és individualizmus

A peremlét kettős szorításában 

A nagy népességmozgások az emberi kapcsolatok sokszor drámai jellegű átrendeződésével járnak együtt. A migráció eredményeként kialakuló talajtalanság és a vele járó önazonossági válság különböző lelki zavarok forrása, ami távlatvesztéshez, súlyos depresszióhoz vezethet. Az emberek sokszor nincsenek tudatában, hogy az eredményes életvitelhez nem elegendő pusztán az életkörülmények megváltoztatása. Az elégedettséghez, az emberi élet teljesség-érzéséhez nélkülözhetetlenek azok a társas kapcsolatok, kötődések  is, amelyek révén az egyének élete különböző közösségekbe szerveződik....

 

A nemzettudat károsodásáról

A szárszó 1996 Budapesten c. tanácskozás margójára

Sokan úgy tartják, hogy Magyarország számára terhes és kezelhetetlen örökséget jelentenek a határon túli kisebbségek, akik nehezítik boldogulását és politikai manőverezési lehetőségeit. Mi tagadás, az a körülmény, hogy a trianoni békediktátum következményeként az utódállamokban jogfosztott helyzetben tartanak több millió magyar kisebbséget, nem könnyíti meg a magyar kormány helyzetét...

 

Mitől rossz a vajdasági magyarság közérzete?

Az a válság, amely az 1989-es társadalmi átalakuláshoz vezetett, s amely a rendszerváltás elakadásával elmélyült, a volt Jugoszlávia térségében a háború eszkalációjával tetőzött. Valamennyien a szerencsétlen körülményeknek, és a körülményeket formáló szerencsétlen személyeknek köszönhetően egy mély gödörbe kerültünk...

 

Új szerveződés: a Közép-európai Népcsoportok Fóruma

Az egységessé váló, egyelőre nehezen körvonalazódó Európa történelmileg páratlan lehetőséget kínál a különböző országokban élő, szétszóródott népek - köztük a magyarság - egységesülésére, az országok és népek, a nemzeti kisebbségek és anyanemzeteik közötti kapcsolatok szabadságára és sokszínűségére...

 

Pszichoterror 1991

Jugoszláviai helyzetelemzés

A hatalom pszichológiai értelemben mindig az erőszak alkalmazásának lehetőségét jelenti mások felett. De hétköznapi értelemben sem jelent egyebet: általában valamely szervezett politikai akarat erőszakos érvényesítését értjük alatta más akaratokkal szemben...

Nemzeti identitásunk zavarairól

A vajdasági magyarság egészen a legutóbbi időkig nem merte vállalni nemzeti identitását. Legalábbis a közéletben, a nyilvánosság szintjén. Szorongást, félelmet, bűntudatot váltott ki - és vált ki ma is - az emberekben, ha nemzeti hovatartozásuk, jelesül magyarságuk szóba kerül....

Túlfűtött azonosságtudat: A nacionalizmus

Azok a nagy társadalmi változások, amelyek az elmúlt évszázadok során az ember társadalmi helyzetében végbementek, kifejezésre jutnak az önmeghatározás tartalmi és minőségi változásaiban is. Az új társadalmi függőségi viszonyok és kötöttségek új identitásdimenziókat hoznak létre. Az új identitásdimenziók az új elvek szerinti társulás és akaratnyilvánítás lehetőségeit jelentik, illetve ennek a társulásnak és akaratnyilvánításnak az igényét fejezik ki...

Beilleszkedés, integráció, asszimiláció

A nemzet, mint történelmi termék, ma is élő, változó, alakulóban levő társadalmi közösség. A nemzeti vonatkozású kérdések többnyire éppen ehhez a változáshoz kötődnek, a nemzeti közösségek között vagy a nemzeti közösségeken belül lejátszódó folyamatok megítélésével kapcsolatban merülnek fel...

Táj és lélek

Számvetés

Jó pár éve már annak, hogy egy alkalommal Tomán László fölvetette: jó lenne, ha az általa szerkesztett Forum Kiskönyvtár sorozatba írnék valamit a "vajdasági ember" pszichológiai jellemzőiről, személyiségjegyeiről, az itt elő emberek lelkületéről. Megkapott az ötlet, izgalmasabb, szebb feladatot el sem tudtam volna a magam szamara képzelni. Arra gondoltam, végre számot lehetne adni magunkról, foglalkozni lehetne a kisebbségi lét érzelmi, tudati következményeivel, tudományos elemzés tárgyává lehetne tenni identitászavarunkat, kisebbségi komplexusainkat, gyökértelenségünket, magunkba fordulásunkat, a csontjainkat átjáró esztelen félelmet, apadó életösztönünket s megannyi más vonását szomorú, önpusztító lelkünknek....  

 

A tudomány fehér területei

A nemzetiségkutatás pszichológiai lehetőségei

Nemzeti hovatartozását tekintve az emberiség számottevő része kisebbségi helyzetben él. Ha figyelembe vesszük a kisebbségek specifikus helyzetét, különösnek tűnik, hogy ennek a körülménynek egyes tudományágak, gondolunk itt elsősorban a pszichológiára, szociológiára alig szentelt figyelmet. Pedig a kisebbségi sors...

Halál és szerelem

Esettanulmány

Ez év augusztusában napilapunk egyik vasárnapi számában a gyászhírek között megjelent egy megemlékezés: Ma van 9 éve annak a megrendítő napnak, amikor egyetlen fiunk tragikus körülmények között, legszebb éveiben, 26 évesen, örökre itt hagyott bennünket. Halála mérhetetlen fájdalmat okozott, amelyet a szomorúságban eltelt kilenc esztendő sem enyhített számunkra. Köszönet mindazoknak, akik nem feledték el, és sírjára virágot helyeztek...

Vágy és realitás

A pszichotikus konfliktus Csáth életében és munkáiban

Születésének századik évfordulóján nem csak az irodalom képviselői – írók, költők, esztéták, irodalomtörténészek, irodalombarátok – érzik kötelességüknek tisztelegni Csáth Géza emléke előtt. Az irodalmi-művészi tevékenységnél átfogóbb és többrétűbb az az örökség, amelyet számunkra Csáth Géza életműve jelent. Vergődő, önpusztító élete, sokféle kezdeményezése, törekvése humán kultúránk egészét érinti, és a ke­gyeletteljes megemlékezésnél sokkal többre kötelez bennünket...

A "nembeli ember" önmegvalósításának tragikus etikája

Vázlatok egy Lukács-portréhoz

Minden újszülöttben ott a Messiás, mondhatnánk Madáchot parafrazálva. És az idegrendszer anatómiai struktúráihoz kötött individuális sajátszerűségek alapján nincs is ebben az állításban semmi túlzás. Világra jőve csaknem mindenki egy kiváló ember adottságait hordozza magában. Az öröklött genetikai lehetőségek a mindennapok szürke taposómalmánál mindenképpen szárnyalóbb, gazdagabb életet kínálnak....

A történelemfilozófus dilemmái

Lukács a lét és tudat viszonyáról

Az a Lukács életével és tevékenységével kapcsolatban rendszerint szóvá tett paradoxon, hogy korunk egyik legnagyobb marxistája csak rendkívül súlyos ellentmondások, önvádak és önmegtagadások sorával jut el a marxizmus "megértéséhez", nem csupán Lukács személyi alkatával és gondolkodói életútjának alakulásával magyarázható, hanem a marxista filozófia sajátosságaival is...

Ha már Bácska szóba került...

Fontos kezdeményezésnek tekinthető, hogy az ÉS - feladva végre az indokolatlan félelmet és titkolózást - helyet adott a magyar társadalom hagyományosan kényes, és hagyományosan elhanyagolt kérdésének nyilvános vitájához. A vitát kezdeményezők eredeti célja feltehetően nem is annyira az önpusztítás rejtélyének megvilágítása volt, hanem a közvélemény felrázása...

A társadalom rossz lelkiismerete

A tudomány és a gyakorlat viszonya

Feszültségek a pszichológiában

Mindazon szakmákban, amelyek a társadalmi munkamegosztásban meghatározott gyakorlati feladatokat látnak el és ugyanakkor mint valóságunk megismerésének sajátos kérdéskörei, tudományos kutatás alapjául is szolgálnak, folyamatosan jelen van, és időről időre kiéleződik a gyakorlat és tudomány között feszülő ellentmondás...

Normális és kóros személyiségfejlődés serdülőkorban

Ha elfogadjuk az emberi élet periodizációját, vagyis a fejlődés- és személyiség-lélektani szempontú szakaszokra bontását, úgy az egyes életszakaszok közül a serdülőkor mindenképpen megkülönböztetett figyelmet érdemel. Noha életünknek mindössze 3-4 évéről van szó, a 14-17. életévekről, ifjúkorunknak ez a korai szakasza sorsdöntő szerepet játszik egész későbbi életünkben....

Fragmentumok a jövőkutatásról

Nemzedékünket - talán jobban mint korábban bármely nemzedéket - nyugtalanítja a jövő. A múlthoz képest sokkal mélységesebb bennünk - és talán jogosabb is - aggódásunk világunk, nemzetünk, városunk, családunk, s önmagunk sorsáért. Tele vagyunk elvárásokkal, balsejtelemmel, félelemmel a jövőt illetően...

A motiváció és emóció kísérleti lélektani elemzése

Paradox helyzet, hogy amíg az emberek általában a lélektan fő feladatának az érzelmek vizsgálatát tartják, maga a lélektan sokáig egyetlen lelki jelenséget sem tartott magától annyira idegennek, mint éppen az érzelmeket.  

Emócióink és létünk

Az emóciók kétségkívül a legsajátosabb helyet foglalják el a pszichikum különböző funkciói között. Darwin Az ember és az állat érzelmeinek kifejezése c. művében egyértelműen kimutatta az általános összefüggést az ember érzelmei, emóciói, és az állatvilágban megfigyelhető affektív és ösztönös reakciók között. Felvetődik a kérdés, hogy mi lett a sorsa, mennyire fejlődött, differenciálódott az ember emocionális élete történelmi fejlődése folyamán, az állatvilágban megfigyelhető affektív, ösztönös reakciókhoz képest? Hogyan ment végbe ez a fejlődés? 

Honlap | Életrajzom | Könyveim | Könyvrészek | Könyvbemutatók | Tanulmányok | Cikkek | Előadások | Interjúk | Bemutatók | Aktuális

 © Dr. Hódi Sándor. Minden jog fenntartva. Az oldalakon publikált anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk kizárólag a szerző írásos engedélyével lehetséges! E-mail cím: hodisandor[kukac]adacity[pont]net