HÓDI SÁNDOR

Légüres térben

 

TÍZ ÉVI KÜZDELEM A DÉLVIDÉKI MAGYARSÁGÉRT

 

© Dr. Hódi Sándor

  

Kiadó és nyomda: Logos grafikai műhely, Tóthfalu

A kiadásért felel: Utasi Jenő, a nyomda igazgatója

Lektor: Hódi Éva

Nyomdai előkészítés: Hódi Sándor

 


Tartalom

Előszó

1989

Számvetés

Lépni kell

Önmagunk vállalása

Megnyíló rezervátumok

1990

Útkeresés a jövőbe

Demográfiai helyzet

Természetes szaporulat

Társadalmi háttér

A „hétfejű sárkány”

Kilátásainkról

Nemzeti identitástudatunk zavarairól

Ne legyen riasztó magyarként élni

Az írástudók fórumáról

A magyarság  önszerveződéséről

Ne legyen visszarendeződés!

A holtakat el kell temetni

A finn modell

Az értelmiség szerepéről

A kölcsönösség jegyében

Szabad sajtót!

Kongresszusi köszöntő

A Hírmondó

A VMDK programjáról

„Nyelvében él a nemzet...”

Választások előtt

Kétségek és remények

Ki osztja meg a magyar szavazókat?

„Rebellis” magyarok

 

1991

Cselekvő magatartást

Az önszerveződés ellentmondásai

Március 15-e szellemének időszerűsége

Kisebbségi létünk új távlatai

Európai kitekintő

Útkeresés

A magyar kulturális autonómia

Az Európai Népcsoportok Föderalista Uniója

Az Európai Kisebbségek Parlamentje

Magyar Kisebbségek Európai Szövetsége

Marosvásárhely

Előzmények

Két tűz között

Politikai baklövések

Párhuzamok

Tanulságok

Kongresszusi záradék helyett

Pszichoterror 1991

A hatalom

A pszichológiai befolyásolás formái

Kényszerű hatalom

Két példa

Fegyverbe!

Ki háborúzik?

Konfúzió

A tudatlanság hatalma

Földönfutók

Önkény és terror

Erkölcsi mélyponton

Atrocitásoktól tartva

Genocídium

Mit hoz a holnap?

 

1992

Magyar-magyar kapcsolatok

Négyfelé tört magyarság

A magyar autonómiatervezet vitája

„Hova tűnt a sok virág...”

A világ figyelmének a középpontjában

Választások vajdaságban

Előzmények

Dilemmák

Mérleg

A hatalom morzsái

Az új önkormányzatok

Készülődés az új választásokra

Szerbiát senki sem érti

A Közép-európai Népcsoportok Fóruma

Az új európai rend

Új kezdeményezés

Az alakuló gyűlés

Szándéknyilatkozat

A bécsi határozat

Változások a tagszervezetek sorában

A csölösztői konferencia

„Illegalitásban”

Kisebbségi parlament

A KENF illetékessége

Kisebbségi önkormányzati törekvések

Kulturális és területi autonómiák

Közép-Európa Konferencia

A KENF és a FUEV

Nemzetközi jogbiztonságot

Összeurópai kisebbségvédelmi rendszer

Záradék

Vajdasági magyar autonómia

A személyi (perszonális) autonómia

Magyar autonóm körzet

Helyi magyar önkormányzatok

Nemzetközi jogbiztonságot

 

1993

Nemzeti közösség – közéleti elkötelezettség

Vajdaság autonómiája

Március 15-e Göteborgban

Egy szelet kenyér erejéig

Egyetlen fegyverünk van: a nyilvánosság

Lépéshátrányban

Abolíciót kértünk, nem amnesztiát

Retteg és éhezik

Egy szelet kenyér erejéig

Új feladatok előtt

Vajdaság jövője

Túl kell lépnünk a régi sémákon

Nehéz időszak előtt állunk

Ausztrál hírszőttes

1994

Szakadás a VMDK vezetőségében?

Sorsfontosságú közgyűlés

Két koncepció ütközése

„Se nem demokratikus, se nem közösség többé”

Egymásra utalva ezután is

Hogyan tovább?

Nincs mód a közeledésre

Semmi sem lett az ígéretekből

A szerepzavar ára

Kapcsolatok az egyetemes magyarsággal

Felkészítés a politikai szerepvállalásra

Decentralizált szervezet szuverén egyénekkel

Új magyar érdekszövetség alakul Vajdaságban

Káin, mit tettél?

Körkép 1994

Egyesületi élet

A pártszakadás okai

Politikai pluralizálódás

Politikai támogatottság

A pártosodás buktatói

Támogatás

Sajtó, tájékoztatás

Aki korpa közé keveredik...

Közérzet

Támadások központjában

Magyar jövőkép

Érdekképviselet a háborúban

Kiállás a kisebbségekért

1995

A súlytalanság helyzetéből

Fejvadászat, rágalomhadjárat

Érdekszervezetek széthullása

Kisebbségi janicsárok

Ne legyen harmadik Trianon!

Az államszerződések és a kisebbségek

Autonómia a konfliktusok megelőzésére

Kisebbségben, feszültségben

Rendezés több szinten

Tavaszi nagytakarítás

Délvidéki bozótháború

Dicstelen szerepvállalás

Összefogás egy új szövetségért

Politikai körkép

Az értelmiség összefogásáról

A magatartáskutatás lehetőségei

A tudomány farkasvaksága

A művelt világ szemforgatása

A latrok dicsősége

Szabad rablás

Bosznia bombázása

Az etnikai úthenger

Mitől rossz a magyarság közérzete?

Nyelv és lélek tájainkon

Nyelvhasználat és önkifejezés

Nyelvhasználat és önbecslés

Akik „önként és dalolva” adják fel nyelvüket

Nyelv és lélek

1996

Magyar sorskérdések

Politikai játszmák

Tézisek egy új nemzeteszményhez

A nemzettudat állapota

Az értékek és az önazonosság válsága

A végzetesség érzés

Az új lét-modell szükségessége

A nemzeti tudatromboló tényezők

Mi az identitás?

A magyarság helyzet-nemlelése

Meddig érdemes magyarnak maradni?

Az új nemzeteszme és nemzetstratégia

Az autonómiák megvalósítása

A magyar állam szerepe

Kétharmados vagy teljes nemzeti összefogás?

Mintaértékű autonómia törekvések

Az autonómia esélyei

Az ifjúság kék madara

A határon túli magyar tudományosság

A nemzettudat károsodásáról

Szárszó ?96 Budapesten

Lépéselőnyben

Magyar integrációs törekvések

Ellendrukkerek

Az eljátszott lehetőség

Magyar melankólia

„A magyarság Európa egyik legtragikusabb sorsú népe”

„Ilyen mélyponton még sohasem voltunk”

„Történelmünk egyik legnagyobb krízisét szenvedjük”

„Kis nép vagyunk”

„Idegen nyelvtengerben ellenséges népek között”

A múlt felé fordulás

A kisebbségi kérdés

Alapszerződések

Jövőválság?

Összegezés

Megmérettetés

Előzmények

A szerbiai választások

A VMDK tündöklése és bukása

A pártszakadás következményei

Megmérettetés

A megmérettetés után

Nyílt levél a VMDK tanácsának

Hatalmi harc a magyar többségű községekben

Szerbiai állapotok

Tömegmegmozdulások

Választás utáni tanulságok

 

 

1997

Magyar pártpreferenciák

A novemberi választások tanulságai

Pártpreferenciák

Kockára tett érdekvédelem

A nyilvánvaló megosztottság

Kollektivizmus és individualizmus

Új helyzet a Vajdaságban

A múlt és jövő

Önámítás nélkül

A közjó és annak megvalósítási hiánya

Önös érdek, csoportérdek

Önámítás nélkül

Az érdekszövetségek

A politikai szervezkedés

A kisebbségek esélyei

A megmaradás stratégiája

Nemzetépítő feladatok

Az MVSZ működéséről és célkitűzéseiről

Sajtókampány

A szervezetfejlesztés nehézségei

Az MVSZ átalakulása

A költségvetés elosztása

Nemzetközi kapcsolatok

Hatásköri viták

Csökkentett támogatás

Programcélok

Az MVSZ új testületei

A nemzeti megmaradás stratégiája

Esélyek és remények Trianon meghaladására

Helyzetelemzés a vajdasági magyarságról

Választások előtt

A politikai szerveződés mulasztásai

A képviseleti rendszer csődje

Politikai tőke

A magyarországi támogatás

Tájékoztatás

Stratégiai megfontolások

Közélet, közgondolkodás

Életviteli stratégiák

Az új vezetőréteg szükségessége

Elméleti szempontok

Szerbia nem érett meg a változásokra

A menekültek kérdése

Az elszakadás „veszélye”

A jövő forgatókönyve

A magyarországi változások hatása

Konklúzió

A magyar kisebbségpolitika bukása

Tények, számok

Magyar érdekeltségek

Részvételi arány

A kisebbségi lélek torzulásai

Választási eredmények

Szerbiai helyzet

Kisebbségi „távlatok”

Van-e még értelme a kisebbségpolitikának?

Akik változatlanul elégedettek

Magyar átok?

Hogyan tovább?

Szellemi megújhodás

Népünk legfőbb gondja mentális természetű

 

1998

Rossz lóra tettünk?

Vakvágányon

Alternatívák

A pártosodás

Rossz lóra tettünk?

„A király meztelen”

A magyar kisebbségpolitika bukása

Tanulságok

Hogyan tovább?

Buktatók

Epilógus

Napló

1998. november 13 - 14.

1998. november 20.

1998. november 18.

1998. november 23.

Háttérbe szorulva

A régiók Világszövetsége

Személyes ellentétek

Költségvetési viták

A Kárpát-medencei Régió tevékenységéről

Háttérbe szorulva

Az MVSZ JOT tevékenysége

Az MVSZ JOT programcéljai

Az MVSZ-ről szóló törvény

Távlatok

Egyéni sorsszervezés, kollektív tudat

 

1999

Újévi gondolatok

A sötétség fogságában

A balkáni lecke

Aggasztó jelek a Délvidéken

Esti kérdés

Tanúságtevés

Délvidéki magyarok a balkáni viharban

Megemlékezés a magyar áldozatokról

Tovább szűkül a magyarok élettere

Nemzeti amnézia

A szankciók a vajdasági magyarságot sújtják

Külpolitikai fejlemények

Politikai színtér

Kivándorlás

A közelgő választások

A helyzet kulcsa

Új stratégiára van szükség

Javaslatok

Tudomány és társadalom

 

 

2000

„Az ember akarata a világ akarata"

„Sorsdöntő választás előtt...”

Tíz év után

Bevezető elemzés

Lehetőségeink

Eredményeink

Veszteségeink

Erősségeink

Gyengeségeink

Fenyegetések

Az élet védelmében

Előzetes megjegyzések

Gyermekellenesség

Teremtő és teremtménye

Az ősbizalom sérülése

Az orvos felelőssége

A magyarság szellemi, lelki állapotáról

Megint lemaradtunk

Az értelmiség problémája

A rossz vezérválasztás

A pártos önszerveződés

Az idegen érdekeket megjelenítő politika

Európához való felzárkózás

A magyar melankólia

A szavak eszkalációja

Új nyelvi stratégia

Nemzetstratégiai kételyek

Az új évezred stratégiája

 

 

DOKUMENTUMOK

Kongresszusi köszöntő

Megalakult a VMDK Egészségvédelmi Szakbizottsága

Alapítólevél

Párbeszéd Európáért

Felhívás a vajdasági magyarokhoz!

Támogassa a magyarság autonómiáját!

Előterjesztés

A VMDK és a nyugati magyarság

Közbenjárás

Szándéknyilatkozat

München

Közlemény

Magyar Emberi Jogok Fórumának

Felhívás

Bántatlanságot

Fölhívás a délvidéki magyarság támogatására!

Nem szűnik az erőszak

Újabb letartóztatások

A FUEV 18. Nemzetiségi Kongresszusa

Szerbia újabb bűncselekményre készül

Fölhívás

A Vox Humana programcéljai

Levél az ENSZ főtitkárának

Zendülő Bácska

A genfi emberjogi konferenciának

Svédországban

Látogatás a svéd külügyminisztériumban

Felhívás a vajdasági magyar szülőkhöz!

Önsegélyező szerveződés

Szakmai tanácskozás Budapesten

Levél Genfbe és Brüsszelbe

Antall József Miniszterelnök Úrhoz!

A magyar parlament elnökénél

Közlemény

Kapcsolatteremtés

Megalakult az MVSZ JOT

Egy mulasztás pótlása

Kiút a platformosodás!

Kereszténydemokrata platform

Nemzeti demokrata platform

Polgári liberális platform

Nemzeti hagyományőrző platform

Vállalkozási platform

Észrevételek a magyar kormányprogramhoz

Felhívás

Szándéknyilatkozat

Körlevél

Nyilatkozat

Tájékoztató

A magyar polgármestereknek!

A KDT Választási Szövetsége

Pohárköszöntő

A román-magyar alapszerződésről

Állásfoglalás az államszerződésekről

Csubela Ferenc szellemi öröksége

Magyarország csatlakozásáról

A szellemi újjászületés feltételei

Köszönetnyilvánítás az AMOSZ-nak

Az MVSZ a kettős állampolgárságról

Szolidaritási nyilatkozat

Hatvan éves a Magyarok Világszövetsége

Hatékonyabb Világszövetséget

Az ezredforduló kihívásai

A szabadság fája

Állásfoglalás a Nemzeti Tanácsról

Háború után – A JOT közgyűlése

Kettős állampolgárságot!

80 év kisebbségben

Körlevél

Köszönetnyilvánítás 


Tovább