HORNYIK György, író, műfordító. Újvidék, 1937. márc. 16. T.: Ált. isk és gimnázium Újvidéken (1955), majd tanulmányokat folytat az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. É.: a Jugošpednél dolgozik (1960), majd a Magyar Szó külpolitikai újságírója (1960-1979), a Szövetségi Fordítószolgálat munkatársa (1979-1990). 1990-től nyugdíjas. F. m.: Temetés (1966), Parcella (1980), A gyárkapun kívül (1981), Bontás (1987), Morotva (1996), Szőlőindák között (2004). Műfordítások: D. Kostić: A rejtélyes kincs (1965), A. Hromadžić: Ezüstszőrű (1966), M. Najdanović: Bokrok és felhők között (1967), W. Daniel: Vörös árnyék az oregoni úton (1969), G. Andy: Csempészek nyomában (1969), F. Austin: A fejvadász (1969), F. Austin: Fehér Ordas tomahawkja (1969), M. Janković: Omiši gályák (1970), H. Melville: Moby Dick (1971). C.: 21000 Újvidék, Dušan Danilović u. 5. Tel.: 381-(0)21-498-370.

HORNYIK Miklós kritikus, újságíró, szerkesztő. Újvidék, 1944. jan. 12. T.: Ált. isk. és gimnázium Újvidéken (1962). Általános iskolai tanári oklevél (1964), majd középiskolai tanári oklevél (1966) az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. Az irodalomtudomány magisztere (Újvidék, 1978). É.: A Magyar Szó munkatársa (1966-1968), a Képes Ifjúság főszerkesztője (1969-1975), az Újvidéki Televízió szerkesztője, lektora (1975-1979), a Hungarológiai Intézet tanársegédje (1979-1986), az Újvidéki Televízió Közvélemény-figyelő Központjának a tudományos munkatársa (1986-1991). 1991-től Budapesten él. A Világszövetség c. lap szerkesztője (1992-1993), az MTV munkatársa (1993-2000), a Magyar ATV elnök-műsorigazgatója (2000). F. m.: A merülő fullantyú (összeállította, bevezető, utószó, Újvidék, 1977), Szabálytalan napló (Újvidék, 1981), Beszélgetés írókkal (1982), Jugoszláviai magyar művelődéstörténet (válogatta, utószó, 1984), A Délbácska története 1920-1929 (1987), A Mi Irodalmunk története és repertóriuma 1930-1931 (1987), Titokfejtők (1988), Angol pázsit (1991), Határsértés (2002). C.: 1054 Budapest, Akadémia u. 16. III./8. 

HORVÁTH József gyógyszerész. Ürményháza, 1930. nov. 27. Sz.: Horváth János, Csőke Mária. Nős, Vígh Ildikó. Gy.: Csilla, Melinda. T.: Ált. isk., Ürményháza. Gimnázium, Nagybecskerek (1949). Újvidéki Tanárképző Főiskola, kémia-fizika szak (1951). Belgrádi Egyetem Gyógyszerészeti Kar (1956). Doktorátus a Belgrádi Egyetem Gyógyszerészeti Karán 1965-ben. Szak. érd.: Immunokémia, immunológia, É.: Tanársegéd (1957), docens (1975), magántanár (1978), egyetemi tanár (1986) a Belgrádi Egyetem Gyógyszerészeti Karának Mikrobiológiai és Immunológiai Tanszékén. Tudományos tanácsos a belgrádi Immunológiai Központban. 1996-ban nyugdíjba vonul, de továbbra is előadásokat tart immunokémiából a harmadik fokozaton. Társ. tev.: A Szerbiai Gyógyszerészeti Társaság, a Szerbiai Immunológiai Társaság, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság (1999-) tagja. Az MTA köztestületi tagja (2000-). F. m.: 146 tudományos dolgozat szerzője. C.: 26214 Torontálvásárhely (Debel-jača), Trg Maršala Tita 21. Tel.: +381-(0)13-664-061. E-mail: belak@panet.co.yu

HORVÁTH László plébános. Temerin, 1948. jún. 28. Sz.: Horváth Lajos, Zsúnyi Mária. T.: Ált. isk., Temerin (1955-1963). Gimnázium, Szabadka (1963-1967. Teológiai Fakultás, Zágráb (1968-1974). Családgondozó Intézet, Zágráb (1972-1974). Harmadik fokozat, Zágráb (1975-1977). Magiszteri diploma erkölcsteológiából, Krakkó, 2001. Szak. érd.: Erkölcsteológia, bölcselet, lélektan. É.: Segédlelkész Péterrévén (1974-1975), lelkipásztor (plébános) Bácsföldváron (1975-). Érd. köre: Az élőzene és énekhang természethű felvételezése és visszaadása. F. m.: Dolgozatok, valamint a helyi Szent Mihály Közlöny c. plébániai lapban megjelent cikkek. C.: 21217 Bačko Gradište. N. O. V. 20. Tel.: 381-021-806-041.

HORVÁTH Mátyás tanár. Gombos (Bogojevo), 1931. febr. 8. Sz.: Horváth Sándor, Ujj Erzsébet. Nős, Herold Katalin. Gy.: Mátyás, Árpád. T.: elemi iskola 1-5. oszt., Gombos (1938-1943). Gimnázium, Újvidék, Zombor (1943-1948). Tanítóképző, Szabadka (1948-1952). Tanárképző Főiskola, egyetem Újvidék (1959-1963. Magyar Tanszék, Újvidék (1961-1963). A magyar nyelv és irodalom tanára, a pedagógia és filológia doktora. É.: Tanító (1953-1961), ált. iskolai tanár (1961-1962), járási tanügyi tanácsos (1962-1974), egyetemi tanár (1974-1994). Érd. köre.: A magyartanítás módszertana, neveléstudomány, nyelvtörténet. Társ. tev.: 1956-1959 között a JKSz helyi szervezetének titkára. 1962-1964-ig körzeti titkár. 1962-1966 között a Szövetségi Tanácsban szakszervezeti képviselő. 1999-2001-ig a VMSZ helyi szervezetének elnöke. A Magyarságkutató Társaság Ellenőrző Bizottságának tagja (1998), a Professors World Peace Academy szerbiai szekciójának alelnöke. A Školski život főszerkesztője (1973), az Üzenet kiadótanácsának elnöke (1971-1979), az Új Kép kiadótanácsának és a Nyelvünk és Kultúránk c. folyóirat szerkesztőbizottságénak a tagja. F. m.: Anyanyelvi nevelés a korai ifjúkorban (1988). A magyar mint a társadalmi környezet nyelve tanításának módszertana, 2 kiadás. Az anyanyelvtanítás módszertana (2000). A szabadkai gimnázium 100 éve (2001), A nevelés műhelye (2002), Királyhalma múltja (2002). Ezen kívül 290 publikációt (tanulmányokat, újságcikkeket) és 27 tankönyvet jelentetett meg. Díjak: Üzenet Díj. Lőrincze Lajos emléklap. C.: 24415 Királyhalma (Bački Vinogradi), Belgrád út 12. Tel.: +381-(0)24-757-001. 

HORVÁTH Zsuzsanna pszichológus. Becse, 1948. dec. 25. Sz.: Horváth Imre és Mária. Élettárs: Rajić Drago. A Tanítóképzőt (1963-1968) és a Pedagógiai Főiskolát (1968-1970) Szabadkán végezte, egyetemi oklevelet a Belgrádi Egyetem BTK, pszichológia tanszékén szerzett (1975-1982), Tanulmányait szerb nyelven végezte. Érd. köre: Családi problémák pszichológiája. É.: Általános iskolai tanárként helyezkedett el, majd a helyi közigazgatásban tanügyi szakértőként dolgozott. 1983-tól az adai Szociális Védelmi Központ szociális és gyámhatósági ügyeivel foglalkozott, később a Szociális Központ igazgatója. Egészségügyi okoknál fogva nyugdíjba vonult. F. m.: Szakmai folyóiratokban megjelentetett munkák a szociális munka és a szociálpolitika köréből. Jelentős szerepet vállalt az adai Szociális Védelmi Központ kialakításában és fejlesztésében. Társ. tev.: Szociális védelem megszervezése terén tevékenykedett különböző karitatív egyesületekben. Díjak: Szerbia Köztársaság-díja (1995). C.: 24430 Ada, Felszabadulás tér 9. Tel.: +381-(0)24-851-333 (lakás). Tito marsall u. 2. Tel.: +381-(0)24-851-039. 

HOVÁNY Lajos vízépítő mérnök. Gunaras, 1955. jan. 18. Sz.: Hovány Lajos, Virág Katalin. Nőtlen. T.: Ált. isk., Gunaras (1961-1970. Gimnázium, Topolya (1970-1974), Belgrádi Egyetem, Építőmérnöki Kar (1974-1979. Magiszteri fokozat, uo. (1984). Érd. köre: A bácskai felszíni vizek múltja. Hidraulikai laboratóriumi vizsgálatok. É.: Tervezőmérnök (1979), tanársegéd (1982), főiskolai tanár (1987-1992). Társ. tev.: A Magyar Hidrológiai Társaság és a Jugoszláviai Hidraulikusok Társasága tagja. Díj: Jaroslav Černi-díj, Bodrogvári Ferenc-díj. F. m.: A Palicsi tó és környéke (1997), A palicsi fürdő és a Böge-csatorna (1998), Vizeink nyomában (2002). Ezen kívül 126 megjelent tudományos és ismeretterjesztő munka. C.: 24000 Szabadka, Nada Dimić utca 40/49. Tel.: 381-024-554-300. E-mail: hovanyl@gf.su.ac.yu

HÓZSA Éva tanár. Szabadka, 1953. aug. 27. Sz.: Hózsa Antal, Höflinger Ibolya. T.: Ivan Goran Kovačić Általános isk., Szabadka (1960-1968). Moša Pijade Gimnázium, Szabadka (1968-1972). JATE, BTK, Szeged (1972-1977). Magyar nyelv és irodalom-német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár. Posztgraduális képzés, Újvidék (1985-1988). Magiszteri fokozat, Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar tanszék (1988). Doktorátus, uo. (2001). Érd. köre: Irodalomelmélet, irodalomtudomány, mai magyar irodalom, az oktatás fejlesztése. É.: 1993-tól vendégtanár a szabadkai Pedagógiai Akadémián, 1996-1999 között a zombori Tanítóképző Karon ad elő, középiskolai tanár a szabadkai Egység Egységes Középiskolában, a Svet. Marković Gimnáziumban, 2000-től tanársegéd, majd egyetemi docens az Újvidéki Egyetem BTK Magyar nyelv és Irodalom Tanszékén, 2002-től ismét vendégtanár a Tanítóképző Karon Társ. tev.: Az Új Kép irodalmi szerkesztője (1997-), a Kosztolányi Dezső Irodalmi Napok szervező bizottságának tagja (1991-), az MTA határon túli köztestületének tagja (2001-). A Bodrogvári-díj kiosztásával megbízott bizottság tagja (2003-tól). F. m.: A novella új neve (Mándy Iván novelláinak tipológiája és szövegközi értelmezése, 2003), Formátlannak tervezett világ (Tolnai Ottó), In: Költők könyve (2003). C.: 24000 Szabadka, Huga Badalića 7. (lakás), 21000 Újvidék, Filozofski fakultet, Bölcsészettudományi Kar, Stevana Musića 24. (mhely). Tel.: +381-(0)24-29-187 (lakás), +381-(0)21-458-673. E-mail: hozsaeva@eunet.yu

HULLÓ István biológus. Szabadka, 1958. szept. 14. Sz.: Cecilia, István. Nős, Szokola Magdolna. Gy.: Judit, Zsófia, Bálint. T.: Ált. isk., Szabadka (1965-1973), gimnázium, Szabadka (1973-1977), Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Biológiai Intézet (1977-1982). Magiszteri fokozat, Újvidék (1992-1996). Szak. érd.: Madártan, természetvédelem, ökológia, környezeti nevelés. É.: Általános és középiskolai biológiatanár Szabadkán (1982-1989), a szabadkai önkormányzat környezetvédelmi szakmunkatársa (1990-1994), a Palics-Ludas Közvállalat természetvédelmi szakmunkatársa (1994-1996), a szabadkai Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója (1996-2001). 2001-től a szabadkai Városi Múzeum igazgatója. Társ. tev.: A Csornai Richárd Ökológusok Egyesületének (Szabadka) elnöke 1987-1991-ig és 1996-2000-ig. A Vajdasági Madártani Egyesület elnökségi tagja (1990-). F. m.: 38 növénytani, természetvédelmi és ökológiai tudományos, szak- és ismeretterjesztő dolgozat, cikkek, írások. C.: 24000 Szabadka, Kőrösi út (Kireska) 3. Tel.. +381-(0)24-41-686 (lakás). Városi Múzeum, 24000 Szabadka, Trg Slobode 1. Tel.: +381-(0)24-555-128 (mhely). Mobil: +381-(0)64-122-3504. E-mail: hulo@tippnet.co.yu, sumuseum@subotica.co.yu

HUSZÁGH Endre villamosmérnök. Becse, 1939. ápr. 24. Sz.: Huszágh S. Jenő, Bálind Erzsébet. Nős, Guba Veronika. Gy.: Zsolt, Anikó. T.: Elemi isk., Óbecse (1946-1950, algimnázium, (1950-1954), gimnázium (1954-1958). Elektrotechnikai Egyetem, Belgrád (1958-1963). Magiszteri fokozat, Újvidék (1973-1976). Szakmai végzettsége: villamosmérnök, a szervezéstudományok magisztere. É.: Hálózati tervező, részlegvezető (Fadip), igazgató (Invest-Biro), igazgató (Trikoteks), polgármester Óbecsén. Nyugdíjas. Érd. köre: Kisebbségpolitika, kultúra. Társ. tev.: JKSZ (1958-1990), VMDK, tanácstag (1990-1994), VMSZ tanácstag (1994-2000), KDM, tag (2000-2001), Demokrata Forum, elnök (1994-től), Than Fivérek Értelmiségi Kör, vezetőségi tag (1994-). C.: Óbecse, Moša Pijade u. 41. Tel.: +381-(0)21-815-467.

HUSZÁR Elvira karmester. Szabadka, 1952. dec. 30. Özvegy. T.: Középfokú zeneiskola, Szabadka (1967-1971), Liszt Ferenc Zeneakadémia, Budapest (1972-1977), postgraduális tan. uo. (1977-1979), Párizs (1980-1981), magiszteri fokozat, Belgrád (1981-1983). Szak. érd.: Karmesterség, zenepedagógia. É.: A szabadkai Filharmónia karnagya, a tanítóképző zenetanára, docens, a zeneiskola szimfonikus zenekarának karnagya, a Szabadkai Ifj. Filharmónia karnagya. F. m.: Módszertani kézikönyv a tanítóképzősök számára (1998). Díjak: Karmesterverseny II. díj, Párizs (1980), III. díj, Zágráb (1983), Magyar Televízió karmesterversenye (1985). C.: 24413 Palics, Kanizsai út 10. Tel.: +381-(0)24-753-872 (lakás). Zeneiskola, Szabadka, tel.: +381-(0)24-525-672. Mobil: +381-(0)64-288-68-85.

HÚZSVÁR László, a nagybecskereki egyházmegye püspöke. Sz.: Húzsvár László, Csíkos Anna Mária. T.: Elemi isk., Horgos (1939-1942), Klauzál Gimnázium, Szeged (1942-1944), algimnázium, Kanizsa (1945-1946), főgimnázium, Zenta (1945-1946), Zágrábi Egyetem, Hittudományi Kar (1950-1958). É.: Lelkész, Szelencsa (1957), Topolya (1957), Szabadka - Szent Teréz-templom (1958), püspöki titkár (1958-1959), önálló lelkész, Kelebia (1960-1961), plébános, Verbász (1961-1970), Újvidék - Szent Erzsébet (1970-1974), Újvidék - Szent Mária Neve (1974-1988). Újvidék, kerületi esperes (1974-1988), pápai prelátus (1978-tól), nagybecskereki székespüspök (1988-). F. m.: A Hitélet c. vallási folyóirat újraindítója és szerkesztője (1963-1989). A Katolikus Kincses Kalendárium alapítója és szerkesztője (1969-1986). A Hitélet, Hiszek, Szent Antal imakönyvek szerkesztője. Ifjúsági irodalom -Őszinte beszéd fiúkkal. Őszinte beszéd lányokkal - kiadója. Társ. tev.: Papi működése során különböző megbízatásokat töltött be: egyházi bíróság tagja, püspöki tanácsnok, a papi tanács elnöke, a liturgia bizottság és az ökuméne bizottság tagja, illetve elnöke. Zarándokok szervezője Rómába, Fatimába, Lourdes-ba, Ausztriába Mária-kegyhelyekre, Görögországba - Szent Pál nyomdokain. Jubileumok szervezője: Szent István jubileum, Szent Gellért jubileum - velencei zarándoklattal egybekötve. C.: 23000 Nagybecskerek, Trg Slobode 8. Tel: +381(0)64-997, +381(0)534-722. Fax: +381(0)30-671. Weblap: www.chatholic-zr.org.yu